SUPPORT BILLARM


 
Allmänna frågor

Fjärrkontrollen fungerar ej (Cobra 3190 och 8185).
Kontrollera att batteriet (typ CR2032) håller 3 volt. Om fjärrkontrollens lysdiod blinkar oregelbundet eller inte alls när stora grå knappen "A" hålls nedtryckt är detta indikation på dåligt batteri.

Synkronisera sändaren:
Tryck på båda knapparna på fjärrkontrollen ända tills fjärrkontrollens lysdiod slocknar.
Släpp knapparna (lysdioden lyser konstant).
Tryck på stora grå knappen "A" på fjärrkontrollen, lysdioden kommer att blinka. Synkroniseringsproceduren har slutförts. Tryck på stora grå knappen "A" på fjärrkontrollen igen för att kontrollera att systemet manövreras korrekt.

Programmera sändaren enligt beskrivning i användarmanualen
 
Det går ej att häva startspärren (Cobra 802).
Kontrollera att den 4-poliga kontakten till nödbrytaruttaget är ordentligt instucken i huvudcentralen.
Kontrollera även att stiften i den 4-poliga kontakten sitter instuckna ordentligt på rätt plats
 
Det går ej att häva startspärren (Cobra 8185 nymontering).
Kontrollera att anslutningen av +15 (tändning) kablarna inte glappar och att tändningström erhålls även i startläget på tändningslåset.
 
Larmet går ej att slå av (Cobra 3190 och 8185).
Nödbryt larmet med PIN-koden enligt instruktionen i användarmanualen.
Starta bilen.

OBS! Nya bilar har i vissa fall en original fabriksmonterad startspärr som är godkänd av SSF.
Startspärrkretsen i Cobra 3190 är då vanligtvis inte vara inkopplad.
Om bilen ändå inte går att starta trots att larmet har nödbrutits är det troligen fel i bilens eget startsystem.
 
Larmet utlöser ej vid test av systemet.
Vänta 40 sekunder efter aktivering innan larmsystemet testas.
 
Larmet utlöser utan anledning t.ex. mitt i natten.
Kontrollera larmminnet för att se vilken larmgivare som utlöst larm.
Användarhandledningen visar koderna för larmgivarna i bilen.
Kontrollera givarens funktion och åtgärda felet.
Vanligt är att motorhuvkontakten (tryckkontakt) är ärgad eller att den är sliten.
Om magnetkontakt är monterad kan luftgapet mellan magnet och kontakt vara i ett gränsläge eller för stort.
 
Larmets ultraljudsensor utlöser utan anledning.
Om bilen är utrustad med bensinvärmare och larmet utlöser när denna är igång:
Prova att flytta ner sensorerna i höjd med instrumentpanelen om det inte hjälper kan man ersätta ultraljudsensorerna med en glaskrossensor.
Om bilen är utrustad med ett originallarm med ultraljudsensor och dessutom har ett Cobra larm monterat så stör de båda ultraljudsystemen varandra. Man måste då koppla ur originallarmet.
 
Blinkers blinkar 5 gånger vid aktivering av larmet.
Någon av dörrarna, motorhuven eller bakluckan är inte ordentligt stängd.
 
Blinkers blinkar 4 gånger vid deaktivering av larmet.
Larmsystemet har utlöst när fordonet varit parkerat. Kontrollera larmminnet.

Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved